Egzekucja postanowień Konwencji Haskiej – Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1069

USTAWA z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1069

                   USTAWA
               z dnia 19 lipca 2001 r.

 o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w
    sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

                   Art. 1.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr
43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz.
231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z
1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz.
86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz.
21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz.
306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995
r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471,
Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr
139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i
Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr
48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114,
poz. 1191 i poz. 1193, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322 oraz z 2001 r. Nr 4, poz.
27, Nr 49, poz. 508 i Nr 63, poz. 635) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 579 skreśla się wyrazy "oraz odebranie dziecka";
2) skreśla się art. 580;
3) w części pierwszej w księdze drugiej w tytule II w dziale II w rozdziale 2
 po oddziale 4 dodaje się oddział 5 w brzmieniu:
                  "Oddział 5.
 Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej
                  pod opieką
   Art. 598{1}.§1. W sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy
       rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prokuratorowi doręcza
       się odpis wniosku i zawiadamia się go o terminach rozprawy.
     §2. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 472 stosuje się
      odpowiednio.
     §3. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 570 nie stosuje się.
   Art. 598{2}.§1. W czasie trwania postępowania o odebranie osoby
       podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
       toczącego się w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów
       uprowadzenia dziecka za granicę (Dz.U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528
       oraz z 1999 r., Nr 93, poz. 1085), nie można rozstrzygać w
       przedmiocie władzy rodzicielskiej lub opieki nad tą osobą.
       Postępowanie w tych sprawach sąd zawiesza z urzędu z chwilą
       wszczęcia postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy
       rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.
     §2. Po zakończeniu postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy
      rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką sąd podejmie zawieszone
      postępowanie.
     §3. W przypadku innym niż określony w § 1, jeżeli do rozstrzygnięcia
      wniosku o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
      pozostającej pod opieką niezbędne jest jego łączne rozpoznanie ze
      sprawą dotyczącą władzy rodzicielskiej, postępowanie toczy się z
      zachowaniem przepisu art. 579.
  Art. 598{3}. Jeżeli miejsce pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
      lub pozostającej pod opieką nie jest znane, sąd przeprowadzi
      stosowne dochodzenie w celu ustalenia jej miejsca pobytu. W
      szczególności sąd może zażądać ustalenia miejsca jej pobytu przez
      Policję.
  Art. 598{4}. Orzeczenie co do istoty sprawy może być wydane tylko po
      przeprowadzeniu rozprawy.
  Art. 598{5}. W postanowieniu o odebranie osoby podlegającej władzy
      rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką sąd określa termin, w
      jakim zobowiązany powinien oddać uprawnionemu osobę podlegającą
      władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką.
  Art. 598{6}. Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy
      rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie zastosuje się do
      postanowienia, o którym mowa w art. 598{5}, sąd, na wniosek
      uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie tej
      osoby.
  Art. 598{7}. W razie potrzeby sąd zwraca się o przymusowe odebranie osoby
      podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez
      kuratora sądowego działającego w sądzie, w którego okręgu osoba ta
      faktycznie przebywa.
  Art. 598{8}. Kurator sądowy jest uprawniony do odebrania osoby podlegającej
      władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką od każdej osoby, u
      której ona się znajduje.
  Art. 598{9}. Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
      lub pozostającej pod opieką i oddanie jej uprawnionemu może nastąpić
      tylko w obecności uprawnionego albo osoby lub przedstawiciela
      instytucji przez niego upoważnionej. Jeżeli żadna z tych osób nie
      stawi się w terminie wyznaczonym przez kuratora sądowego, czynność
      nie będzie dokonana.
  Art. 598{10}. Na żądanie kuratora sądowego Policja jest zobowiązana do
      udzielenia mu pomocy przy czynnościach związanych z przymusowym
      odebraniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej
      pod opieką.
   Art. 598{11}. §1. Jeżeli przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy
       rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką napotyka przeszkody na
       skutek ukrycia tej osoby lub na skutek innej czynności
       przedsięwziętej w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, kurator
       sądowy zawiadomi prokuratora.
     §2. Jeżeli zobowiązany nie ujawnia miejsca pobytu osoby podlegającej
      władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, która ma być
      odebrana, sąd na wniosek kuratora sądowego zarządzi jego przymusowe
      sprowadzenie celem złożenia oświadczenia o miejscu pobytu tej
      osoby. Pod względem skutków karnych oświadczenie jest równoznaczne
      ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien
      uprzedzić składającego oświadczenie.
     §3. Jeżeli zobowiązany lub inne osoby przeszkadzają w wykonaniu
      orzeczenia w miejscu pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
      lub pozostającej pod opieką,, na żądanie kuratora sądowego Policja
      usunie te osoby z miejsca wykonywania orzeczenia.
   Art. 598{12}. §1. Przy odbieraniu osoby podlegającej władzy
       rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką kurator sądowy powinien
       zachować szczególną ostrożność i uczynić wszystko, aby dobro tej
       osoby nie zostało naruszone, a zwłaszcza aby nie doznała ona
       krzywdy fizycznej lub moralnej. W razie potrzeby kurator sądowy
       może zażądać pomocy organu opieki społecznej lub innej powołanej
       do tego instytucji.
     §2. Jeżeli wskutek wykonania orzeczenia miałoby doznać poważnego
      uszczerbku dobro osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
      pozostającej pod opieką, kurator sądowy wstrzyma się z wykonaniem
      orzeczenia do czasu ustania zagrożenia, chyba że wstrzymanie
      wykonania orzeczenia stwarza poważniejsze zagrożenie dla tej osoby.
    Art. 598{13}. Przepisy art. 598{6}-598{12} stosuje się odpowiednio do
       wykonania orzeczeń wydanych na zasadzie art. 569 § 2, dotyczących
       odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
       pozostającej pod opieką, a także orzeczeń o umieszczeniu
       małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie
       zastępczej.
4) w części drugiej w księdze drugiej:
  a) skreśla się art. 790,
  b) w tytule III skreśla się dział VI.

                   Art. 2.
W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, poz. 93, z 1994 r. Nr 79 poz. 362, z
1996 r. Nr 34, poz. 146 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 41, poz. 255 i Nr 106,
poz. 678, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 554 i Nr 120, poz. 1268 oraz z
2001 r. Nr 63, poz. 635) w art. 10 w pkt 4 wyraz "oraz" zastępuje się
przecinkiem i po wyrazach "o przysposobienie dziecka," dodaje się wyrazy "o
odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod
opieką,".

                   Art. 3.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.
Nr 133, poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 554)
skreśla się art. 52.

                   Art. 4.
1. Do postępowań wszczętych przed wejściem w życie ustawy stosuje się jej
 przepisy.
2. Do wykonalnych orzeczeń o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
 lub pozostającej pod opieką stosuje się przepisy art. 598{6}-598{12} Kodeksu
 postępowania cywilnego.

                   Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.